Dodací a platební podmínky

1. Platnost

 

Následující podmínky se vztahují výhradně na naše dodávky, služby a nabídky. Odchylné podmínky kupujícího jsou pro nás závazné pouze tehdy, pokud je písemně potvrdíme.

 

2. Nabídka a uzavření smlouvy

Naše nabídky se mohou měnit a nejsou závazné, pokud jde o cenu, množství, dodací lhůty a možnosti. Objednávky vyžadují naše písemné potvrzení, aby byly právně účinné; totéž platí pro vedlejší smlouvy, změny a doplňky objednávek, jakož i pro zajištění vlastností.

 

3. Dodávka

V případě nepředvídaných překážek, zejména z důvodu provozních a dopravních rušivých vlivů, neplnění povinností ze strany dodavatele surovin, úředních příkazů nebo případů vyšší moci, jsme oprávněni požadovat přiměřené dodatečné dodací lhůty, a to i v případě závazně dohodnutých dodacích lhůt. V případě překročení závazně sjednaných dodacích lhůt je kupující oprávněn stanovit lhůtu odkladu, která je stanovena na 6 týdnů a začíná běžet okamžikem obdržení lhůty. Teprve po uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu zpoždění dodávky nebo nemožnosti dodávky. Nároky kupujícího na náhradu škody z důvodu zpoždění dodávky nebo nemožnosti dodávky vyvstávají pouze v případě, že jsme škodu způsobili úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

 

4. Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny v čisté výši bez DPH. Platí z místa odeslání bez obalu. V případě dodávek, které mají být realizovány po uplynutí 4 měsíců od uzavření smlouvy, jsme oprávněni požadovat naše ceny platné v době dodávky, maximálně však o 10 % vyšší než příslušná smluvní cena, pokud nárůst nákladů na suroviny a práci zahrnutý do našeho celkového plnění, který jsme schopni prokázat, nevede k celkovému vyššímu nárůstu nákladové ceny, kterou můžeme doložit. Kupující je však oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zvýšení ceny přesáhne 15 %.

 

5. Přeprava a rizika

Volbu trasy a způsobu přepravy provádíme podle našeho uvážení s ohledem na přání kupujícího. Přeprava je na riziko kupujícího; toto riziko přechází na kupujícího, jakmile je zásilka předána osobě, která přepravu provádí, nebo jakmile opustí naše prostory za účelem přepravy. Nepřebíráme odpovědnost za škody vzniklé během přepravy a vybalování zboží. Pojištění přepravy bude uzavřeno pouze na výslovnou žádost kupujícího a na jeho náklady.

 

6. Obal

Obal se účtuje podle nejnižší sazby, pokud není poskytován jako výpůjčka nebo pronájem. Pokud bude zboží vráceno v přiměřené lhůtě v bezvadném stavu a s uhrazenou přepravou, budou vám připsány k dobru 2/3 fakturované hodnoty. Obalové materiály poskytnuté na základě výpůjčky nebo pronájmu zůstávají v našem vlastnictví. Kupující je povinen tento obalový materiál v přiměřené lhůtě vrátit. Ztrátu a poškození zapůjčeného a vypůjčeného obalu nese kupující bez ohledu na zavinění, pokud nám nebyl vrácen. Kupující proto nese riziko náhodné ztráty, a to i v případě, že dojde ke zničení obalových materiálů při přepravě od nás k zákazníkovi po předání spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k přepravě.

 

7. Platba

Platba bude provedena po obdržení faktury bez srážky, pokud neposkytneme slevu. Úroky z prodlení účtujeme ve výši 4 % nad příslušnou diskontní sazbou Bundesbanky. Úroky budou stanoveny výše nebo níže, pokud prokážeme poplatek s vyšší úrokovou sazbou nebo kupující prokáže nižší poplatek. Kupující je oprávněn k započtení pouze v případě, že je protipohledávka nesporná nebo byla právně prokázána. Pokud je prodávající registrovaným obchodníkem, je uplatnění práva odmítnout plnění nebo zadržovacího práva (rovněž obchodního) vyloučeno.

 

8. Následné smlouvy o dodávkách

Pokud kupující v případě následných smluv o dodávkách neodvolá dohodnuté množství před uplynutím kupní lhůty stanovené podle kalendáře nebo na základě upomínky, nebo pokud je v prodlení s úhradou podstatné části kupní ceny za dosud provedené dílčí dodávky, jsme oprávněni po poskytnutí přiměřené lhůty odstoupit od smlouvy ohledně neodvolaného množství.

 

9. Záruka a zpracování

V případě polotovarů a hotových dílů se veškeré výkresové tolerance použijí pouze tehdy, pokud jsou výslovně potvrzeny. Takzvané vady na kráse,
a to zejména drobné škrábance a vlasové praskliny, nepatrné inkluze a slabé skvrny nelze namítat. Při zpracování a balení však dbáme na to, abychom těmto chybám pokud možno předcházeli. Naše technické poradenství k aplikaci je nezávazné. V případě zjevných vad lze k oznámení o vadách přihlédnout pouze tehdy, pokud kupující písemně oznámí danou vadu do 2 týdnů od převzetí zboží. Tím není dotčena povinnost neprodleně kontrolovat a oznamovat vady ve vzájemných obchodních transakcích.

Vykazuje-li zboží vady, dodáme v záruční lhůtě, která činí 6 měsíců a začíná běžet dnem dodání, podle našeho uvážení buď náhradní zboží, nebo zboží opravíme – v případě potřeby i několikrát – s vyloučením jakýchkoliv jiných záručních nároků a nároků na náhradu škody (zejména následných škod). Pokud se náprava nebo náhradní dodávka nezdaří, může kupující požadovat snížení úhrady nebo odstoupení od smlouvy. Další nároky, včetně z pozitivního porušení smlouvy, z nedbalosti při uzavírání smlouvy nebo z deliktních jednání, jsou vůči nám, jakož i vůči našim zástupným zástupcům nebo zástupným zástupcům vyloučeny, pokud škoda nebyla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 

10. Vyhrazení vlastnického práva

Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist zur Verarbeitung und Veräußerung der Ware nur berechtigt, solange er nicht in Verzug ist. Er darf die Ware nicht verpfänden und sicherungsübereignen. Machen Dritte Rechte an der Vorbehaltsware geltend, wird der Käufer auf unser Eigentumsrecht hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.

 

11. Místo soudní příslušnosti

Pokud je kupující registrovaným obchodníkem nebo právnickou osobou, je pro obě strany dohodnuto, že místem příslušnosti pro všechny právní spory je Mnichov. Smluvní vztah se řídí německým právem.

 

12. Částečná neúčinnost

Bude-li některé z výše uvedených ustanovení neplatné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení jako celku; neplatné ustanovení se nahradí platným ustanovením, které se co nejvíce blíží ekonomickému účelu, který sleduje.

 

 

Stav: 05/2015