Informace podle článků 13, 14 a 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

Vážení žadatelé,

 

v souladu s články 13, 14 a 21 DSGVO vás tímto informujeme o zpracování vašich osobních údajů naší společností a o nárocích a právech, na které máte podle předpisů o ochraně osobních údajů nárok.

Konkrétní údaje, které se podrobně zpracovávají, a způsob jejich používání, závisejí do značné míry na požadovaných nebo dohodnutých službách.

Odpovědný orgán je:

 

Glas Trösch Euroholding AG & Co. KGaA
Felix u. Nabor-Straße 8,
D-79189 Bad Krozingen
Telefon: +49 (7633) 9521 682 (Ivo Backs)
E-mailová adresa: datenschutz(at)glastroesch.de

Našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

Martina Pscheidt
Glas Trösch Euroholding AG & Co. KG aA
c/o Benzstr. 13, D-89079 Ulm
Telefon: +49 731 4096-218
E-mailová adresa: datenschutz(at)glastroesch.de

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci své žádosti. Kromě toho zpracováváme údaje, které zveřejníte a poskytnete nám k uplatnění na externích pracovních portálech. Relevantními osobními údaji jsou osobní údaje (jméno, adresa, komunikační údaje (e-mail, telefonní číslo), datum a místo narození, státní příslušnost, maturitní vysvědčení, reference a osvědčení).

 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 

a) pro splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Zpracování osobních údajů (čl. 4 č. 2 DS-GVO) se provádí za účelem kontroly, kontaktování a zahájení případné budoucí spolupráce. To je prováděno na vaši žádost.

b) v rámci vyváženosti zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Abychom pro vás našli to správné pracovní místo/funkci, je nutné předat vaše podklady k žádosti odborným útvarům našich společností a odpovědným pracovníkům.

Vaše údaje zpracováváme nad rámec samotného vyřízení žádosti za účelem zahájení a navázání pracovního poměru.

c) na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR)

Pokud jste nám udělili souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů pro účely rozšířeného procesu podávání žádostí a zařazení do „skupiny talentů“ (na základě samostatné žádosti z naší strany), je zákonnost tohoto zpracování tímto dána na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat.

Upozorňujeme, že odvolání je účinné pouze do budoucna. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, tím není dotčeno.

V rámci společnosti budou vaše údaje zaslány těm oddělením, která je potřebují ke kontrole a případnému vyřízení vaší žádosti o zaměstnání. Údaje pro tyto účely mohou získávat i námi využívaní zpracovatelé (čl. 28 GDPR). To mohou provádět společnosti v oblasti řízení uchazečů a v kategorii personálního poradenství

 

Dalšími příjemci údajů mohou být subjekty, kterým jste udělili souhlas s předáváním údajů.

Vaše osobní údaje uchováváme během procesu podávání žádosti. Pokud nedojde k uzavření pracovního poměru, vymažeme vaše údaje 3 měsíce po posledním kontaktu s vámi (např. pohovor, dopis s odmítnutím).

 

V případě potřeby zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání procesu podávání žádosti, což zahrnuje například i zahájení a zpracování pracovní smlouvy.

Nakonec se doba uložení posuzuje také podle zákonných promlčecích lhůt.

Přenos dat do třetích zemí (země mimo Evropský hospodářský prostor – EHP) se uskutečňuje za účelem zabezpečení dat v našich serverovnách ve švýcarském Bützbergu a Oftringenu v rámci skupiny Glas Trösch Group, aby bylo možné v případě poruchy nebo útoku na naše IT systémy v co nejkratší době obnovit jejich výkon.

 

Údaje prostřednictvím externího portálu pro uchazeče „Talentsoft“ jsou uloženy na serveru v Nizozemsku. Máme smlouvu o zpracování objednávek, která je v souladu s ochranou osobních údajů.

Jinak budou údaje předány pouze v případě, že je to nezbytné pro dokončení vaší žádosti nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas.

Každý subjekt údajů má právo na informace v souladu s článkem 15 GDPR, právo na opravu v souladu s článkem 16 GDPR, právo na odstranění v souladu s článkem 17 GDPR, právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR. Pokud jde o právo na informace a právo na výmaz, platí omezení podle §§ 34 a 35 BDSG. Kromě toho existuje právo na odvolání k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG).

 

V souvislosti s vaší žádostí jste nuceni poskytnout pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro vznik, realizaci a zahájení pracovního poměru nebo které jsme povinni shromažďovat ze zákona. Bez těchto údajů nemůžeme zpracovat vaši žádost ani uzavřít pracovní smlouvu.

 

V zásadě nepoužíváme plně automatizované rozhodování podle čl. 22 GDPR pro zdůvodnění a provádění v procesu podávání žádostí.

 

Právo vznést námitku v jednotlivých případech

 

Máte právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) DSGVO (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zpracování údajů na základě rovnováhy zájmů).

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Námitku lze podat v jakékoliv formě a je vhodné ji odeslat na adresu:

Glas Trösch Euroholding AG & Co. KGaA
Felix u. Nabor-Straße 8,
D-79189 Bad Krozingen
Telefon: +49 (7633) 9521 682 (Ivo Backs)
E-mailová adresa: datenschutz(at)glastroesch.de