Informace podle článků 13, 14 a 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

Vážení zákazníci,

 

v souladu s články 13, 14 a 21 DSGVO vás tímto informujeme o zpracování vašich osobních údajů naší společností a o nárocích a právech, na které máte podle předpisů o ochraně osobních údajů nárok.Konkrétní údaje, které se podrobně zpracovávají, a způsob jejich používání, závisejí do značné míry na požadovaných nebo dohodnutých službách.

Odpovědný orgán je:

 

Glas Trösch Euroholding AG & Co. KGaA
Felix u. Nabor-Straße 8,
D-79189 Bad Krozingen
Telefon: +49 (7633) 9521 682 (Ivo Backs)
E-mailová adresa: datenschutz(at)glastroesch.de

Našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

Martina Pscheidt
Glas Trösch Euroholding AG & Co. KG aA
c/o Benzstr. 13, D-89079 Ulm
Telefon: +49 731 4096-218
E-mailová adresa: datenschutz(at)glastroesch.de

 

Zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámci našeho obchodního vztahu.

 

Kromě toho zpracováváme – v rozsahu nezbytném pro poskytování našich služeb – osobní údaje, které jsme přípustným způsobem získali od jiných společností nebo od jiných třetích stran (např. pro realizaci objednávek, pro plnění smluv nebo na základě vámi uděleného souhlasu).

Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které jsme přípustným způsobem získali z veřejně přístupných zdrojů (např. registry dlužníků, katastry nemovitostí, obchodní rejstříky a rejstříky spolků, tisk, média) a které smíme zpracovávat.

Relevantními osobními údaji jsou osobní údaje (jméno, adresa a další kontaktní údaje, datum a místo narození a státní příslušnost), legitimační údaje (např. identifikační údaje) a autentizační údaje (např. podpisový vzor). Dále to mohou být údaje o objednávkách (např. objednávka dodávky), údaje z plnění našich smluvních závazků (např. údaje o obratu, úvěrové lince, údaje o produktech atd.), údaje o reklamě a prodeji, údaje o smlouvách a dokumentaci (např. obchodní dopisy), údaje o registrech, údaje o platebních transakcích (číslo účtu, bankovní spojení), komunikační údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa atd.), údaje o vašem využívání našich nabízených telemédií (např. čas vyvolání našich webových stránek, aplikací nebo elektronických zpravodajů, stránky, na které jsme klikli, nebo vstupy atd.), jakož i další údaje srovnatelné s uvedenými kategoriemi.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 

a) Pro splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Zpracování osobních údajů (čl. 4 č. 2 GDPR) se provádí za účelem poskytování služeb, dodávek zboží, zejména za účelem plnění našich smluv s vámi a vyřizování vašich objednávek, jakož i všech činností nezbytných pro provoz a správu společnosti.

Účely zpracování údajů jsou primárně založeny na konkrétních produktech nebo službách (např. záznam adresních údajů za účelem zajištění doručení na požadované místo nebo záznam údajů o účtu za účelem zpracování inkas a dobropisů v důsledku dodávky nebo služby).

b) v rámci vyváženosti zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Pokud je to nezbytné, zpracováváme vaše údaje nad rámec skutečného plnění smlouvy, abychom ochránili oprávněné zájmy nás nebo třetích stran. Příklady:

 • Testování a optimalizace postupů pro analýzu potřeb a přímý přístup k zákazníkům;
 • Reklama nebo průzkum trhu a veřejného mínění, pokud jste nevznesli námitku proti použití vašich údajů;
 • Uplatňování právních nároků a obhajoba v právních sporech;
 • Zajištění bezpečnosti IT a provozu IT;
 • Prevence a vyšetřování trestných činů;
 • Videodohled ke shromažďování důkazů v případě trestných činů nebo ke zvýšení bezpečnosti v nebezpečných oblastech. Tyto údaje tak slouží k ochraně zákazníků a zaměstnanců.
 • Bezpečnostní opatření v budovách a zařízeních (např. kontrola přístupu);
 • Opatření k zajištění domovního práva;
 • Opatření pro řízení podniku a další rozvoj služeb a produktů.

c) na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR)

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely (např. předání údajů třetím stranám, vyhodnocení údajů pro marketingové účely), je toto zpracování na základě vašeho souhlasu zákonné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat.

Upozorňujeme, že odvolání je účinné pouze do budoucna. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, tím není dotčeno.

d) z důvodu zákonných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR).

Kromě toho podléháme různým právním povinnostem, tj. zákonným požadavkům (např. obchodní právo, daňové právo, celní právo, právo hospodářské soutěže atd.). Pokud jsou údaje v tomto ohledu zpracovávány, děje se tak výhradně na základě těchto předpisů.

V rámci společnosti získávají vaše údaje ta oddělení, která je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností. Údaje pro tyto účely mohou získávat i námi využívaní zpracovatelé (čl. 28 GDPR). Může se jednat o společnosti v kategoriích IT služby, logistika, vymáhání pohledávek, poradenství, marketing a konzultace.

 

Pokud jde o předávání údajů příjemcům mimo společnost, je třeba poznamenat, že vaše údaje předáváme pouze tehdy, pokud to umožňují nebo vyžadují právní předpisy, pokud jste s tím souhlasili nebo pokud jsme oprávněni informace poskytnout. Za těchto podmínek mohou být příjemci osobních údajů například:

 • Veřejné orgány a instituce (např. státní zastupitelství, policie, dozorové orgány, auditoři), pokud existuje zákonná nebo úřední povinnost.
 • Další společnosti, kterým předáváme osobní údaje za účelem realizace obchodního vztahu s vámi (v závislosti na smlouvě: např. banky, úvěrové agentury, dodavatelé, obchodní zástupci).

Dalšími příjemci údajů mohou být subjekty, kterým jste udělili souhlas s předáváním údajů.

Pokud je to nezbytné, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho obchodního vztahu, což zahrnuje například i zahájení a plnění smlouvy nebo plnění smluvních účelů.

 

Kromě toho se na nás vztahují různé povinnosti týkající se archivace a dokumentace, které vyplývají mimo jiné z obchodního práva (HGB, OR atd.), daňového práva (např. AO) nebo pracovního práva. Lhůty pro archivaci a dokumentaci se obvykle pohybují mezi dvěma a deseti lety, ale v jednotlivých případech mohou být i podstatně delší.

Nakonec se doba uložení posuzuje také podle zákonných promlčecích lhůt.

Přenos dat do třetích zemí (země mimo Evropský hospodářský prostor – EHP) se uskutečňuje za účelem zabezpečení dat v našich serverovnách v Bützbergu a Oftringenu v rámci skupiny Glas Trösch Group, aby bylo možné v případě selhání nebo napadení našich IT systémů co nejrychleji doručit a provést další úkony. Jinak budou údaje předávány pouze tehdy, pokud je to nezbytné k provedení vašich objednávek (např. platebních příkazů), pokud to vyžaduje zákon nebo pokud jste nám k tomu udělili souhlas. O podrobnostech vás budeme informovat zvlášť, pokud to vyžaduje zákon.

 

Každý subjekt údajů má právo na informace v souladu s článkem 15 GDPR, právo na opravu v souladu s článkem 16 GDPR, právo na odstranění v souladu s článkem 17 GDPR, právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR. Pokud jde o právo na informace a právo na výmaz, platí omezení podle §§ 34 a 35 BDSG. Kromě toho existuje právo na odvolání k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG).

 

V rámci našeho obchodního vztahu jsme povinni poskytnout pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro navázání, realizaci a ukončení obchodního vztahu nebo které jsme povinni shromažďovat ze zákona. Bez těchto údajů budeme obvykle nuceni odmítnout uzavřít smlouvu nebo zrealizovat objednávku, případně nebudeme schopni plnit stávající smlouvu a případně ji budeme muset ukončit.

 

Zejména můžeme být podle předpisů o praní špinavých peněz povinni vás před navázáním obchodního vztahu identifikovat, například prostřednictvím vašeho průkazu totožnosti, a přitom zjistit vaše jméno, místo narození, datum narození, státní příslušnost a adresu bydliště. Další povinnosti mohou vyplývat například ze zákonem předepsaných exportních kontrol (např. kontrola sankčních seznamů). Abychom mohli tuto zákonnou povinnost splnit, jste nuceni nám poskytnout potřebné informace a dokumenty v souladu se zákonem o praní špinavých peněz a neprodleně nám oznámit veškeré změny, které v průběhu obchodního vztahu nastanou. V rámci exportní kontroly mohou být naopak vyžadována tzv. prohlášení o konečném použití (Statement Of End Use). Pokud nám neposkytnete potřebné informace a dokumenty, nebudeme s vámi případně schopni navázat nebo pokračovat v požadovaném obchodním vztahu.

Pro navázání a realizaci obchodního vztahu zásadně nepoužíváme plně automatizované rozhodování podle čl. 22 GDPR. Pokud tyto postupy v jednotlivých případech použijeme, budeme vás o tom informovat zvlášť, pokud to vyžaduje zákon.

 

Vaše údaje čas od času zpracováváme automaticky za účelem vyhodnocení určitých osobních aspektů (profilování). Profilování používáme například v následujících případech:

 

V rámci hodnocení vaší úvěruschopnosti (platební podmínky, přerušení splácení, splátky) používáme u soukromých klientů bodování (scoring) a u firemních klientů rating. Tím je vypočítávána pravděpodobnost, že zákazník splní své platební závazky v souladu se smlouvou. Výpočet může zahrnovat například příjmy, výdaje, stávající závazky, zaměstnání, zaměstnavatele, délku zaměstnání, platební historii (např. obraty na účtech, zůstatky), zkušenosti z předchozího obchodního vztahu a informace z úvěrových agentur. V případě firemních klientů jsou zahrnuty i další údaje, jako je odvětví, roční výsledky a finanční situace. Bodování i hodnocení jsou založeny na matematicko-statisticky uznávaných a ověřených postupech. Vypočtené hodnoty bodování a ratingy úvěruschopnosti nám pomáhají při rozhodování o uzavírání produktů a jsou součástí našeho průběžného řízení rizik.

1. Právo vznést námitku v jednotlivých případech

 

Máte právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. E) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě vyváženosti zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR, které používáme pro účely hodnocení úvěruschopnosti nebo reklamy.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

2. Právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu

V jednotlivých případech zpracováváme vaše osobní údaje za účelem provádění přímé reklamy. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Námitku lze podat v jakékoliv formě a je vhodné ji odeslat na adresu:

Glas Trösch Euroholding AG & Co. KGaA
Felix u. Nabor-Straße 8,
D-79189 Bad Krozingen
Telefon: +49 (7633) 9521 682 (Ivo Backs)E-mailová adresa:data protection(at)glastroesch.de